De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over sociaalmaatschappelijke onderwerpen. In principe geeft de adviesraad advies over (voorgenomen) beleid en uitvoering van gemeentelijke taken.

De adviesraad bestaat sinds 2014 uit drie werkgroepen die, parallel aan de drie decentralisaties (Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke Ondersteuning), aandacht hebben voor Jeugd(hulp) & Jongeren, Participatie & Inkomen en Zorg & Ondersteuning (Wmo).

Eind 2019 is op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders, en vooral ook op verzoek van ‘de doelgroep’, de werkgroep Toegankelijkheid & Inclusie toegevoegd. Daarmee werd gestart met de uitvoering van de motie platform handicap, zoals deze in 2018 unaniem door de gemeenteraad van Barendrecht is aangenomen.

Afspraken, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in drie documenten: Verordening cliƫntenparticipatie 2016, Regeling Wmo-adviesraad Barendrecht 2007 en Huishoudelijk Reglement Wmo-adviesraad Barendrecht 2016. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de regeling en verordening.

De adviesraad en werkgroepen vergaderen ongeveer 8 tot 10 keer per jaar.